Nieuwsbrief  2 maart 2022

Geachte leden,

De Algemene Ledenvergadering 2022 die oorspronkelijk geagendeerd was op donderdag 10 maart is verplaatst naar woensdag 20 april.  Begin februari en gelet op de statutaire termijnen waren de coronamaatregelen nog zodanig dat 10 maart niet haalbaar leek.

In het komende VGAN Magazine dat medio maart verschijnt vindt u eveneens de formele uitnodiging en verdere details.

Het bestuur


Uitnodiging Algemene Vergadering 20 april 2022

 

Het bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden AkzoNobel (VGAN) nodigt u hierbij uit voor haar achttiende Algemene Vergadering.

Deze Algemene Vergadering zal worden gehouden bij:

 

AkzoNobel, Christian Neefestraat 2, 1077WW Amsterdam

 

Aanvang inloop met koffie en thee 13:00u. Aanvang vergadering 13:30u.

Vanwege beperkte parkeermogelijkheden adviseren we u om met het openbaar vervoer te komen.

 

Agenda 18de Algemene Vergadering op 20 april 2022  

                                    

1.    Opening en welkom door de voorzitter

2.    Agenda aanpassingen

3.    Ingekomen stukken en mededelingen van de secretaris

4.    Notulen 17de Algemene Vergadering dd. 28 oktober 2021 (Stemming 1)

5.    Verslag over 2021 van de voorzitter

6.    Financieel overzicht 2021 en verslag van de penningmeester

7.    Verslag van de kascommissie en verzoek om decharge (Stemming 2)

8.    Begroting 2022 door de penningmeester (Stemming 3)

9.    Benoeming kascommissie 2022 (Stemming 4)

10.Bestuurssamenstelling; er zijn geen aftredende bestuursleden.

11.Aanpassing statuten i.v.m. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Stemming 5)

12.Presentatie APF over het nieuwe pensioenstelsel door dhr. Han Jalink

13.Presentatie Nobian door dhr. Peter de Haan

14.Presentatie AkzoNobel Innovaties door dhr. Klaas Kruithof

15.Rondvraag

16.Sluiting van de vergadering

Na afloop van de vergadering is er volop gelegenheid om met een hapje en drankje oude bekenden te spreken.

 

 

Machtiging

Ondergetekende, lid van de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN) (naam en adres)

Machtigt hierbij (naam en adres)

Eveneens lid van VGAN hem/haar te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van VGAN, te houden op 20 april 2022 te Amsterdam en in zijn/haar naam te stemmen over door de vergadering te nemen besluiten, van welke aard dan ook.

Datum en handtekening

Graag opsturen naar Bestuur VGAN, Postbus 1, 3645 ZJ Vinkeveen of per e-mail naar bestuur@vgan.nl

Opgavestrook voor aanwezigheid Algemene Vergadering van VGAN

Hierbij bevestig ik mijn komst naar de Algemene Vergadering van VGAN op 20 april 2022 te Amsterdam.

Naam en adres

Graag opsturen naar Bestuur VGAN, Postbus 1, 3645 ZJ Vinkeveen of per e-mail naar bestuur@vgan.nl